Privacyverklaring

KBO-Brabant respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. 

WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig uw persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we zorgvuldig en conform de wet. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij bezoek aan onze website.

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, locatiegegevens, internetbrowser en apparaattype en IP-adres.
 • Voor- en achternaam en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact met ons.

1. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, verwerken we persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Doelstellingen van het verwerken van uw gegevens zijn:

 • afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
 • het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele producten;
 • versturen van een digitale nieuwsbrief;
 • samenstellen gebruikersstatistieken; 
 • beveiliging van onze website(s).

2. GEGEVENS OVER DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN U GEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is KBO-Brabant, Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ’s-Hertogenbosch.

3. WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN U GEGEVENS 

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van de persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

4. AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN? 

Alleen medewerkers van KBO-Brabant of externe leveranciers die door KBO-Brabant ingehuurd worden, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens in het systeem.

Als we een derdetoegang geven tot uw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier die en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

5. COOKIES EN HYPERLINKS 

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. KBO-Brabant noch onze leveranciers zijn aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn KBO-Brabant en de leveranciers verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

6. UW RECHT VAN BEZWAAR 

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Voorts kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7. ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.

8. BEWAARTERMIJNEN 

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

9. HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS? 

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.